a
Lisa van Scherpenzeel, Logo
a

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Lisa van Scherpenzeel, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 59512296, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Lisa van Scherpenzeel.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Lisa van Scherpenzeel zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens Lisa van Scherpenzeel waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Lisa van Scherpenzeel in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
2. Lisa van Scherpenzeel kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of training wordt doorlopen. Lisa van Scherpenzeel komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
3. Betaling vindt in beginsel vooraf plaats. Bij langdurige trajecten is betaling in termijnen mogelijk. Lisa van Scherpenzeel is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Lisa van Scherpenzeel heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of programma eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Lisa van Scherpenzeel op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig
beschikbaar aan Lisa van Scherpenzeel.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Lisa van Scherpenzeel zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart Lisa van Scherpenzeel voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Lisa van Scherpenzeel voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
2. Doordat enkele diensten van Lisa van Scherpenzeel online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
4. Lisa van Scherpenzeel is gerechtigd klant door te verwijzen in geval van klachten waarbij zij niet voldoende te hulp kan schieten.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Lisa van Scherpenzeel de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van. onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van Lisa van Scherpenzeel en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Lisa van Scherpenzeel maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
2. Online coaching kent een loopduur van 12 weken. Bij aanschaf van het traject gaat klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
3. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, heeft klant recht op een kennismakingsperiode van 14 dagen. Indien klant de overeenkomst binnen deze periode wenst te ontbinden, dient klant aan Lisa van Scherpenzeel kenbaar te maken dat klant de eerste twee modules heeft doorlopen en in hoeverre de coaching niet aan de verwachtingen van klant voldoet. Indien Lisa van Scherpenzeel vervolgens niet binnen redelijke termijn een oplossing kan bieden, is klant gerechtigd op teruggave van het voldane bedrag in ratio.
4. Het is het niet mogelijk om overige producten te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij bij aankoop akkoord gaat met een product gemaakt op de visie van Lisa van Scherpenzeel en hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
5. Lisa van Scherpenzeel behoudt zich het recht om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of  stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
6. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan Lisa van Scherpenzeel.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is Lisa van Scherpenzeel gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Lisa van Scherpenzeel redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Lisa van Scherpenzeel jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Lisa van Scherpenzeel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Lisa van Scherpenzeel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan  van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.
4. In het geval dat Lisa van Scherpenzeel een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij het uitblijven van uitkering, dat door Lisa van Scherpenzeel aan klant in rekening is gebracht.
5. Klant vrijwaart Lisa van Scherpenzeel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Lisa van Scherpenzeel aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Lisa van Scherpenzeel. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt Lisa van Scherpenzeel een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Lisa van Scherpenzeel verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, nietsublicentieerbaar, nietoverdraagbaar en herroepelijk recht om het online programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
5. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Lisa van Scherpenzeel. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
2. Tijdens een online programma kunnen klanten onderling communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Lisa van Scherpenzeel.
3. Het staat Lisa van Scherpenzeel te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 12 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Lisa van Scherpenzeel.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Lisa van Scherpenzeel is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lisa van Scherpenzeel en betrokken derden 12 maanden.